2018-02-26

Aktualizacja Kluczowych informacji dla inwestorów dla wybranych subfunduszy funduszu Arka Prestiż SFIO (26-02-2018)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, informuje, iż z dniem 26 lutego 2018 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla inwestorów dla subfunduszy: Arka Prestiż Alfa, Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, Arka Prestiż Akcji Amerykańskich, Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny, Arka Prestiż Technologii i Innowacji, Arka Strategia Konserwatywna, Arka Strategia Stabilna, Arka Strategia Dynamiczna oraz Arka Strategia Akcyjna, wydzielonych w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO.


2018-02-20

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ w likwidacji: Informacja o umorzonych certyfikatach inwestycyjnych (20-02-2018)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, będące likwidatorem funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ w likwidacji uprzejmie informuje, że w związku z likwidacją Funduszu Likwidator za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonał wypłaty Uczestnikom środków z tytułu uczestnictwa w Funduszu.


2018-02-19

3 nominacje do nagród ALFA dla BZ WBK TFI S.A.

Znane są już tegoroczne nominacje do przyznawanych przez Analizy Online nagród dla najlepszych funduszy. Nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu uhonorowanie produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka.